تصویر روز

برکه آب در وسط صحرا

این برکه به دلیل بارش های بسیار شدید به وجود آمده و بعد از مدتی از بین می‌رود

این برکه در پارک ملی لنکویس مارانهنس برزیل قرار دارد