تصویر روز

مشتری، مریخ و آلفا ترازو

در یک صبح زمستانی، مشتری و مریخ از خواب بیدار شده اند و از پنجره‌ی هواپیما حتی با چشم غیر مسلح نیز قابل رؤیت اند. ابر‌ها را می‌بینیم که از زیر پاهایمان می‌گذرند و کشیدگی نور سرزمین‌های جمهوری چک و پراگ در پشت ابر‌ها به زیبایی تصویر افزوده است. درست در بالای بال‌های هواپیما سیاره مشتری در سمت چپ و در سمت راست آن مریخ با نوری کمتر نسبت به مشتری دیده می‌شوند. درست در سمت راست این دو برادر، ستاره آلفا ترازو دیده می‌شود که ستاره‌ای در صورت فلکی ترازو است.