تصویر روز

صورت فلکی آتشدان

صورت فلکی آتشدان

آتشدان (Ara) یک صورت فلکی جنوبی مابین صورت فلکی کژدم و مثلث جنوبی است. ستاره غول‌پیکر و نارنجی بتا پرنور ترین ستاره‌ی این صورت فلکی است و حتی از ستاره‌ی آلفا در همین صورت فلکی نیز پر نور تر است.  جالب است که بدانید ستاره آبی رنگ آلفا در حدود ۹.۶ برابر بزرگتر از خورشید است.