تصویر روز

دیوار چین

دیوار چین بارها در سال بازسازی می‌شود، خیلی از آجرهای دیوار توسط بومیان منطقه برای ساختن خانه به سرقت می‌رود و برخی گردشگران نیز این آجرها را به عنوان یادگاری می‌دزدند.