تصویر روز

سیستم سیاره ای Kepler-90

درجستجو زمینی دیگر

آیا ستاره‌های دیگری همچون خورشید وجود دارند که سیارات آن همچون زمین و همسایگان ما باشد؟ Kepler-90 اینگونه است. ماهواره Kepler در طی اکتشافات خود ۸ سیاره را همانند تعداد سیارات منظومه شمسی کشف کرد که به Kepler-90 شهرت یافتند. شباهت ها بین منظومه شمسی و Kepler-90 بسیار است. وجود ستاره‌ای از نوع G مثل خورشید، سیارات سنگی همانند زمین و سیاراتی بزرگ و غول‌پیکر همانند مشتری و زحل از جمله شباهت‌های منظومه شمسی با Kepler-90 است.

سیستم سیاره ای Kepler-90