یک درمان نوید بخش برای بیماری های قلبی امسال وارد فاز انسانی می شود

نارسایی قلبی زمانی اتفاق می افتد که مثلا قلب دراثرعدم دریافت اکسیژن آسیب می بیند و آنقدرضعیف می شودکه نمی تواند بدرستی خون را به سمت اندامها پمپ کند. میزان بروزاین ضایعه درکشورهای پیشرفته، ۲% جمعیت بزرگسال است که این میزان درمورد افراد بالای ۶۵ سال به ۶ تا۱۰ درصدافزایش می یابد.

بیماری قبلی

:  ژن درمانی شانسی دیگرجهت درمان نارسایی قلبی است. تعداد ۶ ملیون فرد بزرگسال درایالات متحده با نارسایی قلبی زندگی می کنندکه احتمالا نیمی ازآنها درپنج سال اول بعد ازتشخیص فوت میکنند.معاون وزیربهداشت درسال۱۳۹۳ اعلام داشته که ۴۴% مرگ ومیردرایران بدلیل نارسایی قلبی است، درسال ۱۳۹۵وی شیوع نارسایی قلبی درایران رابالاترازمتوسط آن درآسیا ومیزان مرگ ناشی ازاین عارضه را۲ برابرآسیا عنوان نموده است. لازم به ذکراست باوجودارزشمند

بودن هرگونه درمان برای این بیماران ،این اقدامات نجات بخش جانشان نبوده است.درسال ۲۰۱۸ بدنبال تحقیقات بعمل آمده درموسسه بیوتکنیک سلادون،دکترراجر.ج.هاجرشکل جدیدی ازدرمان نارسایی قلبی یعنی همان ژن درمانی رامورد بررسی قرارداد. طی تحقیقات وی وگروهش برروی

خوکها ،تلقیح ژن منجربه توقف ۲۵%نارسایی دربطن چپ و۲۰%دردهلیزراست گشت ، این نتیجه درمقیاس انسانی حائزاهمیت است چراکه نارسایی بیماران غالبادربطن چپ آنها بروزنموده است. روش کارژن درمانی ازطریق تزریق ویروس حاوی دستورالعمل ژنتیکی مولد پروتئینSERCAa2 به داخل عضله قلب می باشد که میزان آن دراین بیماران کاهش یافته است.ازطرف دیگر تزریق ژن منجربه مهار نوعی پروتئین بنام فسفاتاز۱ میشودکه افزایش آن دربیماران ، موجب بروز مشکلاتی در زمان انقباض قلب گشته است.

دکتروالترکخ مدیرمرکزمتون پزشکی دانشگاه تمپل امیدداردباتکمیل تحقیقات دکتر هاجربتوان تنها با یکبارتلقیح ژن درعضله قلب نارسایی قلب را درمان نمود. البته جدا ازنتیجه خارق العاده این نوع درمان، بایستی به هزینه بسیاربالای آن توجه داشت که امید می رود گذشت زمان آن را برطرف سازد.

درباره نویسنده