دستگاه‌های پوشیدنی خواب شما را ثبت می کنند

مطالعات پیشرفتهٔ مربوط به خواب معمولاً در یک آزمایشگاه و محیطی کاملاً متفاوت با آنچه هر فرد به طور طبیعی آن را تجربه میکند، انجام میگیرد. جدیداً دانشمندان با کمک به کارگیری نوعی فناوری قابل پوشش موفق به ثبت حالات خواب در منزل گشتهاند.

خواب

تا کنون سنجش خواب افراد فرآیند پیچیده و دشواری بودهاست. مددجویان بایستی به یک آزمایشگاه میرفتند، جایی که گروهی از دانشمندان و فیزیکدانان برای ثبت خواب آنها مجموعهٔ کاملی از فناوریها را به کار میبستند تا شرکتکنندگان بتوانند در محیطی ناخوشایند و غیرمعمول به خواب روند. این روش بسیار هزینهبر و وقتگیر بود و احتمال آن میرفت حقایق را آنگونه که در محیط طبیعی رخ میداد، نشان ندهد. اختراع جدید میتواند پایانی بر مطالعات پیچیدهٔ قبلی باشد.

همانطور که در مجلهٔ کورنت بیولوژی (Current Biology) منتشر شده‌است، دانشمندان روشی را پیاده کردهاند که به آنها در ثبت دقیق و جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشدهٔ مربوط به خواب در دورههای طولانی در خانهٔ خود فرد کمک میکرد. این روش نه تنها برای محققین و مددجویان مقرونبهصرفه بود، بلکه برای اولین بار امکان سنجش عادات واقعی خواب و کیفیت آن را در مورد تعداد کثیری از افراد فراهم مینمود.

تیل روانبرگ (Till Roenneberg محقق دانشگاه لودویک ماکسی میلیان مونیخ (LMU)، در یک نشست مطبوعاتی اظهار کرده‌است که از نظر تجربی امکان به دست آوردن جزئیاتی از ساختار خواب در محیطی طبیعی طی مدت طولانی وجود ندارد و شما نمیتوانید یک دستگاه سنجش نوار مغز (EEG) را برای۶ هفته یا ۶ ماه به خانه یا نزدیک تختخواب فرد بفرستید. عنصر اصلی این تحقیق قطعهٔ پوششی آن است که اطلاعات را جمعآوری و ثبت می‌کند و قیمتش حدود ۱۵۰ دلار یعنی مبلغی نزدیک به قیمت ردیابهای حرکتی موجود در بازار میباشد. به عنوان نوسانسنج، قطعههای پوششی فعالیت مچ دست را تا ۳ ماه ثبت میکنند و دانشمندان از آن طریق میتوانند الگوهای حرکتی را به مدت طولانی در شبانهروز بررسی کنند. این تجهیزات به منزلهٔ دریچهای برای تحقق اعجابانگیز اهداف مطالعاتی میباشد.

روانبرگ و همکارانش بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد خواب طی روز و سنجش فعالیت ۵۷۴ نفر در سنین ۸ تا ۹۲سالگی را مورد بررسی قرار دادند؛ اگر چه در ابتدا احتساب آمار و شناسایی الگوهای مراحل خواب کسبشده در آزمایشگاههای خواب گیجکننده بود، ولی آنها در ادامهٔ کار متوجه مسئلهٔ شگفتانگیزی شدند. بدین صورت که با توجه بر حالت سکون در طول شب، الگوی چرخهای روشن و نیز تصویر شفافی از الگوهای خواب افراد در محیط طبیعی خودشان به دست خواهد آمد. به علاوه آنها دریافتند که حرکت و فعالیت فرد در حالت خواب میتواند ناشی از مراحل چرخهٔ خواب یا حرکت سریع چشمها (REM) باشد.

روانبرگ اعلام کرده‌است امروزه تمامی مداخلات جهت بهبود کیفیت خواب تنها از طریق قضاوت در مورد مدت خواب و سؤال از مردم دربارهٔ چگونگی احساسشان در خواب میسر میباشد ولی عملاً هیچ روش عینی جهت سنجش کیفیت خواب وجود ندارد و ما به شدت بدان نیازمندیم که با وجود این اختراع جدید و ثبت حالات خواب در محیط طبیعی افراد، این وضعیت به زودی عوض خواهد شد و ما خواهیم توانست با افزایش ظرفیت این قطعات و بررسی نمونههای بیشتر تحقیقات را وسعت بخشد و از منافع آن بهرهمند گردیم.

درباره نویسنده