جهان‌های موازی یکی از بزرگ‌ترین اسرار فیزیک را حل می کند

از سال‌ها پیش سیاهچاله‌ها پدیده‌ای بوده‌اند که با تفکرات ما از فیزیک مطابقت نداشته‌اند. حال، تعبیر جهان های چندگانه توضیحی قانع‌کننده برای این مسأله ارائه می دهد.

جهان های موازی

سیاهچاله‌ها و آشکارسازی‌هایش

وقتی صحبت از درک ما از فیزیک می شود، سیاهچاله‌ها یکی از مواردی هستند که باعث حیرت عظیمی می شوند؛ آن ها هم می‌توانند اطلاعات را نابود کنند، که برخلاف آنچه ما از مکانیک کوانتوم می دانیم است، هم این‌که ظاهراً از نظریهٔ نسبیت انیشتین پیروی نمی کنند. با این حال، هم اکنون برخی عقیده دارند که تفسیر جهان های چندگانه می تواند این مسئله را توضیح دهد.

طبق این تفسیر هر یک از نتایج چندگانهٔ محتمل یک پدیدهٔ کوانتومی، به دنیای مجزای خودش تجزیه می شود.

حال، گروهی از پژوهشگران مؤسسهٔ تکنولوژی کالیفرنیا به سرپرستی سین کارول بیان کرده اند که این تفسیر می تواند ناسازگاری مربوط به سیاهچاله‌ها را توضیح دهد. آن ها می گویند نسبیت عام در هر یک از این دنیا های ممکن برقرار است، اگر اطلاعات در شاخه‌های مجزای این دنیا حفظ نشوند، این اطلاعات در تابع موج سراسر جهان پایسته باقی خواهند ماند.

جهان های موازی

جهان‌های چندگانه

­­آیدن چاتوین-دیویس، یکی از اعضای گروه کارول، به Futurism گفته‌است که تا ­به حال دانشمندان دیگر برای مشکل اطلاعات سیاهچاله، به­کارگیری نظریهٔ جهان­های چندگانه را –که به نام اورتین شناخته شده‌است- پیشنهاد داده اند. او گفت:

احتمالاً ما اولین کسانی هستیم که روش فکری خود را اورتین می نامیم. اساساً برای این‌که ایده های مجرد دیگر را به صورت ریاضی بیان کنیم، بر آن شده‌ایم تا کمی محاسبات واقعی انجام دهیم.

یاسونوری نومرا، پروفسور فیزیک دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، به Futurism گفت:

تلاش‌های قبلی به عنوان بیانی از نسبیت عام و مکانیک کوانتوم در نظر گرفته شده بود که در دنیای یکسان قابل استفاده هستند. رویکرد من به دو قسمت می شود: -طبق مکانیک کوانتوم، یک حالت کوانتومی می تواند از  برهم نهی چند دنیای کلاسیک به وجود آمده باشد- گزاره‌های مکانیک کوانتوم در تمام این جهان های چندگانه اعمال می شود در حالی که نسبیت عام فقط در هر یک از این جهان‌ها معتبر است.

این خط فکری مهم است زیرا به صورت بالقوه می تواند درباره ی طبیعت گرانش و فضا-زمان بیشتر توضیح دهد. نومرا پیشنهاد می دهد که این ایده‌ها در مراحل پایه ای با این‌که چگونه گرانش کوانتومی کار می کند ارتباط بیشتری دارند، مخصوصا در ارتباط با منشا جهان.

چاتوین-دیویس توضیح داد:

ما می دانیم برای درک سیاهچاله‌ها به نسبیت عام و مکانیک کوانتوم احتیاج داریم، بنابراین آن ها نقطهٔ شروع خوبی برای آزمایش ایده های ما دربارهٔ گرانش کوانتومی هستند. اگر واقعاً ما می فهمیدیم چگونه سیاهچاله‌ها را توصیف کنیم، آنگاه به توصیف گرانش کوانتومی در سطح وسیع تر بسیار نزدیک می شدیم.

با استفاده از تفسیر جهان های چندگانه دانشمندان و ستاره شناسان در حال پیدا کردن راه‌های جدیدتر برای پاسخ به پرسش های قدیمی دربارهٔ سیاهچاله‌ها هستند. با مطالعات بیشتر، این پژوهش می‌تواند اطلاعات بیشتری دربارهٔ اساس دنیای ما ارائه دهد که جاهای خالی دانش ما را پر می کند.

درباره نویسنده