امکان بازگشت فرضیه ملکه سرخ به تکامل

: طبق نظریۀ «ملکۀ سرخ» ازلی وان والن، بیولوژیست تکامل آمریکا (۱۹۷۳)، گونه‎های جانداران برای بقا دائماً در رقابت به‎سر برده و درطول زمان برای دفاع از خود روش‎هایی را به کار بسته‎اند که همواره مسیر تکاملی را طی نموده‎است. طبق این نظریه تکامل ناشی از تعامل جانداران با محیط زیست نبوده، بلکه بخش عمدۀ آن انتخاب طبیعی در اثر تعامل مشترک تکامل‎یافته در کنار سایر گونه‎ها بوده‎است. درواقع گونه‎های مختلف طی گذر زمان برای مقابله با دیگران و دفاع از خود تکامل یافته‎اند.

ملکه سرخ

در نشریۀ جدید ژورنال طبیعت دانشمندانی از دانشگاه‎های اسلو و هلسینکی مقاله‎ای در مورد نظریۀ تکاملی با عنوان «فرضیۀ ملکۀ سرخ» لی وان والن (۱۹۷۳) ارائه داده‎اند. نام این فرضیه برگرفته از فیلمی بر مبنای کتاب کارول لویس با نام «آلیس در میان آینه» می‎باشد که در آن رنگ خون نخبگان در یک منطقه با دیگران متفاوت است. طبق فرضیۀ وی هرچه تعداد یک گونه در منطقه‎ای بیشتر باشد احتمال انقراض آن فزونی می‎گیرد. وی در ادامۀ تحقیقاتش نظریۀ تأثیر مواد رادیواکتیو بر جهش ژن‎ها را رد کرده چرا که تغییرات موتاسیون‎یافته قاعدتاً انقراض و ایجاد نواقصی در نسل‎های بعدی را به دنبال داشته‎است.

در حدود یک دهۀ پیش فرضیه‎ای دیگر با عنوان «الگوی کلاه» بر مبنای مطالعه روی فسیل ماموت‎ها شکل گرفت که طبق آن گونۀ موجودات در گذر زمان طی یک تا سه دوره به رشد و تکثیر رسیده‎اند و سپس از تعدادشان کاسته شده‎است و منقرض گشته‎اند. طبق این نظریه گونه‎هایی که نقطۀ اوج تولید خود را گذرانده‎اند به احتمال زیاد پس از سالخوردگی در تناقضی آشکار نسبت به اصل انقراض دائم به سمت نابودی کشیده می‎شوند. درمقالۀ جدید دانشمندان به تفسیری نو از اصل انقراض دائم با تأکید بر گسترش و رسیدن به نقطۀ اوج گونه‎ها بیش از توجه به انقراضشان پرداخته‎اند. آن‎ها به استناد به تجزیه و تحلیل داده‎ها و شبیه‎سازی‎ها نشان دادند که تناقض موجود توهمی بیش نبوده و الگوی کلاه نه تنها با اصل انقراض دائم یا بهتر بگوییم اصل گسترش دائم سازگار است، بلکه در عمل توسط نظریۀ ملکۀ سرخ پیش‎بینی شده بوده‎است. آن‎ها اشاره داشته‎اند که ‌هردو نظریۀ «ملکۀ سرخ» و «الگوی کلاه» هم‎خوانی دارند و از نظر دانشمندان می‎توان آن‎ها را از اجزای یک پازل دانست .

درباره نویسنده