نوشته شده توسط منصوره قضلو

,

مورفوژنز چیست و چه نقشی در تکامل اشکال حیاتی دارد؟

از منظر ریاضی، مورفوژنز بر چگونگی میزان تغییرات اشکال ارگانیسم‌ها همچون تکامل تمرکز دارد. تعداد، اشکال و موقعیت سلولی عوامل اولیهٔ مولکولی مورفوژنز چندسلولی را شامل می‌شود، که ساختارهای بزرگ‌تری را نسبت به ساختار تک‌سلولی مورد مطالعه قرار می‌دهد و موضوع تمرکز مهدوان است.