سینما موازی برای موازی هایی است که دوست دارند در مورد فیلم هایی که دیده اند حرف بزنند.

موازی نویس هایی برخی از این فیلم ها را که ژانر موازی دارند نقد میکنند. شما هم می توانید در مورد حرفهای شان حرف بزنید.