اخبار فیزیک موازی پرس در این قسمت طبقه بندی می شود.